AMAÇLAR

Bir bilim dalı olan yapı fiziğinin; Isı, Işık, Ses, Su, Yangın, Enerji gibi çeşitli konularında ülke kalkınmasını, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmaları desteklemek, ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilir mimari çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 

Yukarıda belirtilmiş konulara eğilmiş bulunan araştırmacılar arasında iletişimi sağlayarak bilimsel çalışmaların etkinliğini artırmak, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak, yürütmek, ulusal ve uluslararası seminer, sergi, kongre v.b. toplantılar düzenlemek, eğitim vermek ve uzman yetiştirmek amacıyla sertifika programları ve benzer uygun faaliyetleri yürütmek,

 

Yurt dışında bu amaçla kurulmuş çeşitli yapı fiziği dernekleri, enstitüleri ve araştırma merkezleri ile ilgili mercilerden izin almak kaydıyla mevzuat gereklerine uygun ilişkiler kurarak iletişim ve işbirliğini sağlamak,

 

Yukarda belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında sanayi ve sektör ile işbirliği yapmak ve gelişimine katkıda bulunmak,

 

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

Genel içinde yayınlandı